Privacy Policy

Drumband VMS Aalten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drumband VMS Aalten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Drumband VMS Aalten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, sponsoren, vrijwilligers, en donateurs worden door VMS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. Lidmaatschapsovereenkomst, schriftelijke aanmelding

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VMS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.


Verwerking van persoonsgegevens van donateurs /sponsors

Persoonsgegevens van donateurs/sponsors worden door VMS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VMS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.


Uw persoonsgegevens worden door VMS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap/donateurschap/sponsorovereenkomst.
 • Drumband VMS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Mediacode

VMS gebruikt in haar media uitingen (socialmedia, website, persberichten ed) veelvuldig, registraties van optredens, foto en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen.

Indien een lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat ten alle tijde melden.

Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Drumband VMS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Drumband VMS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Drumband VMS jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Drumband VMS respecteert de privacy van alle websitebezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site. Wij vragen geen persoonlijke informatie van bezoekers.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drumband VMS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar drumbandvms@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drumband VMS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via drumbandvms@hotmail.com.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens VMS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Disclaimer

Alle informatie op de website www.drumbandvms.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Drumband VMS onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Drumband VMS is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via drumbandvms@hotmail.com